PRAKTIJKINFORMATIE FYSIOTHERAPIE

 

Als u een afspraak heeft gemaakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling, zijn hierop enkele voorwaarden van toepassing. Tijdens het eerste consult zal de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 30 minuten in beslag nemen. 

 

 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

 

 • Bij het eerste bezoek dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, dient u de overige behandelingen zelf te betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden.
 • U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor manuele therapie of sportfysiotherapie.
 • Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. Indien de telefoon niet kan worden opgenomen kunt u een bericht inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld.
 • Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft, afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. (U krijgt dan een rekening van 75% van het op dat moment geldende tarief) .
 • Neem bij iedere afspraak/behandeling een grote handdoek mee. Bij het oefenen in de trainingszaal graag (sport) schoeisel gebruiken, dat u niet buiten gebruikt.
 • Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.
 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De fysiotherapeuten gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.
 • De praktijk is aangesloten bij het KNGF, de NVFS en de NVMT en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van onze praktijk en op onze website.
 • Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan de praktijk incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
 • Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken. Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Mocht u onderdelen onduidelijk vinden of aanmerkingen hebben, laat het ons weten.